กกพ. จัดเวที ERC Forum 2023 ดึง “กูรูชาติอาเซียน” ถกรับมือโลกร้อน

ผู้ชมทั้งหมด 353 

สำนักงาน กกพ. จัดเวที “ERC Forum 2023” 28 ส.ค.นี้ เชิญ “กูรู” ด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก และชาติอาเซียน ระดมสมองรับมือสภาวะโลกร้อน ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียนก้าวข้ามยุคสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2566  (ERC Forum 2023) ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy  Transition” เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเวที เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนานโยบายและการกำกับกิจการพลังงานของไทยและทั่วโลก วางเป้าหมายร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยเวทีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

สำหรับเวทีสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางด้านพลังงานของประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และการปรับตัวของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  เพื่อเป็นการเปิดการสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานระดับสากล อาทิ ธนาคารโลก (The World Bank) สมาพันธ์กำกับด้านพลังงานระดับภูมิภาค (ERRA) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานภาครัฐ และเอกชนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  และนางต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม

สำหรับหัวข้อการสัมมนาที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ การจับตาทิศทางภาพรวมสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก (The World Bank) การเปิดประสบการณ์ในการลดคาร์บอนในภาคพลังงาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพลังงานสะอาด จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐจากประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป นโยบายและการกำกับกิจการพลังงานของไทย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน และหัวข้อ นโยบายและการกำกับกิจการพลังงาน ที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด จากมุมมองภาครัฐและผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน รวมถึง ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ยั่งยืน ผ่านกลไกโครงการความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น UNDP, GIZ เป็นต้น