กกพ.ต่ออายุลดภาระต้นทุนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ถึงสิ้นปี

ผู้ชมทั้งหมด 848 

กกพ. ต่ออายุมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดออกไป 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 ช่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ประกาศขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ หรือครอบคลุมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 -7 ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 3-7 ประเภท นั้นจะประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจสถานทูต สถานที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย รวมทั้งสำหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตรของหน่วยงานราชการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงานราชการรับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

“ประกาศมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบค่าบริการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้จากเดิมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติ มาเป็นการเสียค่าไฟฟ้าตามจริงในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง” นายคมกฤช กล่าว

ทั้งนี้การต่ออายุมาตรการดังกล่าวเป็นการต่ออายุมาตรการเดิมที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนกันยายน 2563 เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในการประกอบการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด-19