กกพ.นัด3การไฟฟ้าพรุ่งนี้คุยลดค่าไฟตามมติครม.

ผู้ชมทั้งหมด 950 

ก.พลังงานมอบหมาย กกพ. หารือ 3 การไฟฟ้าพรุ่งนี้ กำหนดรายละเอียด และออกประกาศการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนช่วยเหลือประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ตามมติครม. คาดใช้เงินกว่า 8,000 ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ม.ค. 64 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อลดภาระประชาชนและผู้ประกอบการ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งดำเนินการหารือกับ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง) ในวันพรุ่งนี้ (13 ม.ค.64) เพื่อกำหนดรายละเอียดและออกประกาศต่อไป 

อย่างไรก็ตามการลดค่าไฟฟ้าในรอบนี้ในเบื้องต้นตนคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยในจำนวน 3,000 ล้านบาทจะมาจากเงินลงทุนของ 3 การไฟฟ้าที่ล่าช้ากว่าแผน ส่วนอีก 5,000 ล้านบาท มาจากเงินเยียวยาที่กระทรวงการคลังดูแล 

สำหรับการช่วยเหลือ ลดค่าไฟฟ้ารอบนี้ ครอบคลุมทั้งประชาชน ผู้ประกอบการรายเล็ก-กลาง-ใหญ่ โดยผู้ประกอบการรายกลาง-ใหญ่ นั้นให้ยึดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามที่กกพ.กำหนดไว้เดิม คือ การยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge) จนถึงเดือนมีนาคม 2564 จากที่ปกติหากไม่มีการใช้ไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน โดยในกรณี คือ จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าที่ใช้จริงเท่านั้น ซึ่งกรณีปิดโรงแรม หรือที่พักเป็นการชั่วคราว ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยก็ไม่ต้องจ่ายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ครม.วันที่ 12 ม.ค. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา และอินเตอร์เน็ต) สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและประชาชนในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)  ได้แก่ 1 ค่าไฟฟ้ามีระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

กรณีบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ฟรี 90 หน่วยแรก กรณีเกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้ (1) กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง (2) กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ (2.1) ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563

(2.2) มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าที่มากว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม ในอัตราร้อยละ 50 และ (2.3) มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก