กกพ.ประกาศผลเทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชน9 ก.ค.64

ผู้ชมทั้งหมด 796 

กกพ. ขยายเวลาประกาศผลเทคนิค “โรงไฟฟ้าชุมชน” ออกไปเป็นวันที่ 9 ก.ค. จากเดิม 2 ก.ค. 64  ตามข้อเสนอของ กฟภ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 ก.ย. 64

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่ามีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กฟภ. ต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าเดิม โดยจะสามารถประกาศผลเทคนิคได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จากเดิมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้กำหนดการของโครงการในภาพรวมเลื่อนออกไป 7 วัน

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. ภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และพิจารณาผลอุทธรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาและเสนอกกพ.พิจารณาภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 และกกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 กันยายน 2564

ขั้นตอนต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

“กฟภ. แจ้งว่า เอกสาร และข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีจำนวนมาก ที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียด และ กฟภ. ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ กฟภ. ไม่สามารถประกาศผลการพิจารณาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 7 วัน” นายคมกฤช กล่าว

ส่วนข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา (ซองข้อเสนอด้านราคา) สำนักงาน กกพ. ได้เป็นผู้ดำเนินการไปรับซองข้อเสนอด้านราคา ณ ที่ทำการ กฟภ. ในแต่ละวันที่เปิดรับยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และได้นำมาจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยของสำนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอด้านราคาจะถูกเปิดภายหลังจากได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น  

โดยก่อนหน้านี้ ได้สรุปจำนวนผู้ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) มีจำนวนทั้งสิ้น 246 ราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ กฟภ. ทั้งหมด โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้เป็น ประเภทชีวมวล จำนวน 143 ราย และประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย) จำนวน 103 ราย สำหรับในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า