กกพ.ประกาศเลื่อนเซ็นPPA โรงไฟฟ้าชุมชนอีก 60 วัน นับจาก 20 ก.พ.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 680 

สำนักงาน กกพ. ประกาศเลื่อนลงนาม PPA โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ นำร่อง 150 เมกะวัตต์แรก เป็นครั้งที่ 2 ออกไปอีก 60 นับจากวันที่ 20 ก.พ.นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ลงนามประกาศ สำนักงาน กกพ.เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศราบกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ.2565

โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ อาศัยอำนาจตามข้อ 6 วรรคสอง ของประกาศ กกพ.เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติ กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565(ครั้งที่ 774) ในวันที่ 15 ก.พ.2565 สำนักงาน กกพ.จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันที่ 20 ก.พ.2565