กกพ.ลั่นเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปี 65-73 รวดเดียว 5,203 เมกะวัตต์

ผู้ชมทั้งหมด 818 

กกพ. เผยเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ปี65-73 ภายใต้ 4 ประเภทเชื้อเพลิง ปริมาณรวม 5,203 เมกะวัตต์ รวดเดียว ยึดไทม์ไลน์เดิม เตรียมเปิดรับซื้อจริงช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 65 กำหนด COD  ปี 67 – 73

หลังจากมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 41/2565 (ครั้งที่ 808) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.  2565 ซึ่งเป็นไปมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emission)  นั้น ล่าสุด ระเบียบฯดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 แล้ว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ระเบียบฯดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม อยู่ที่ 5,203 เมกะวัตต์ สำหรับ 4 ประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ 1.ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 2.พลังงานลม 3.พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ4.โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) 

สำหรับปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิง ดังนี้ 1. ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) เปิดรับซื้อรวม 335 เมกะวัตต์ ทั้งนี้จะเริ่มเฉลี่ยการรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2569-2571 จำนวนปีละ 75 เมกะวัตต์, ปี 2572 จำนวน 70 เมกะวัตต์ และปี 2573 จำนวน 40 เมกะวัตต์

2.พลังงานลม เปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 1,500 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดรับตั้งแต่ปี 2568-2573 จำนวนปีละ 250 เมกะวัตต์

3.พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เปิดรับซื้อรวม 1,000 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการรับซื้อระหว่างปี 2567-2570 จำนวนปีละ 100 เมกะวัตต์ และปี 2571-2573 จำนวนปีละ 200 เมกะวัตต์

และ 4.พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รับซื้อไฟฟ้ารวม 2,368 เมกะวัตต์  โดยแบ่งการรับซื้อไฟฟ้าดังนี้ ปี 2567 รับซื้อ 190 เมกะวัตต์ , ปี 2568 รับซื้อ 290 เมกะวัตต์, ปี 2569 รับซื้อ 258 เมกะวัตต์, ปี 2570  รับซื้อ 440 เมกะวัตต์, ปี 2571 รับซื้อ 490 เมกะวัตต์, ปี 2572 รับซื้อ 310 เมกะวัตต์, ปี 2573 รับซื้อ 390 เมกะวัตต์

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว จะเปิดรับซื้อในคราวเดียว ซึ่งผู้สนใจเสนอขายไฟฟ้าจะต้องยื่นคำเสนอขายไฟ โดยกำหนดประเภทเชื้อเพลิง และช่วงระยะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้ชัดเจน ส่วนรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้า จะเป็นการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง( FiT) ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 และสอดคล้องกับ แผน PDP2018 Rev.1”

อย่างไรก็ตาม กกพ.คาดว่า จะออกประกาศข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ฯ ที่ชัดเจนในเร็วๆนี้ พร้อมเปิดตรวจสอบจุดเชื่อมโยง ในเดือน ต.ค. 2565 ก่อนเปิดให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าได้ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2566 โดยกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างปี 2567-2573