กกพ.ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตฯ รวม 100 MW  

ผู้ชมทั้งหมด 517 

กกพ.ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ยื่นเอกสารเสนอขายไฟฟ้าตั้งแต่ 18 พ.ย.-13 ธ.ค. 2565  พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มี.ค. 2566      

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ลงนามประกาศ “เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม(ปี 2569) พ.ศ. 2565” ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนเปิดรับซื้อไฟฟ้า ดังนี้

  1. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(VSPP) ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายในวันที่  21 ต.ค.-15 พ.ย. 2565 และจะแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน 1 ธ.ค. 2565  จากนั้น
  2. 2ให้ยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าพร้อมหลักฐานและเอกสารผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) ตั้งแต่ 18 พ.ย.-13 ธ.ค. 2565 และให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 3 วัน แต่ไม่เกินวันที่ 13 ธ.ค. 2565
  3. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2565 จากนั้นเป็นขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณา 
  4. ทาง กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มี.ค. 2566  
  5. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 28 มี.ค. 2566  จากนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

สำหรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 100 เมกะวัตต์ ในรูปแบบการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT)  และให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

โดยกำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (VSPP) จำนวนรวม 100 เมกะวัตต์ และรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า(Non-Firm) กำหนดอัตรารับซื้อในรูปแบบ FiT มีอายุสัญญาการรับซื้อไฟฟ้า 20 ปี

ส่วนอัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ที่ กพช. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 กำหนดรับซื้อคือ ราคา 6.08 บาทต่อหน่วย และให้ FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก ส่วนโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และอ.นาทวี ให้ FiT พิเศษอีก 0.50 บาทต่อหน่วย

พร้อมกำหนดกรอบสูงสุดในการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็นรายภาค สำหรับ 100 เมกะวัตต์แรกที่เปิดรับซื้อ โดยภาคเหนือรับซื้อไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ,ภาคกลาง ไม่เกิน 40 เมกะวัตต์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน 20 เมกะวัตต์,ภาคตะวันออก ไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ,ภาคตะวันตก ไม่เกิน10 เมกะวัตต์ และภาคใต้ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์