กกพ.” เชิญชวนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศสมัครเป็น คพข. รุ่นที่ 4

ผู้ชมทั้งหมด 341 

โค้งสุดท้าย สรรหา คพข. สำนักงาน กกพ. เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ใช้พลังงานประเขต (คพข.) 13 เขตทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงานภาคประชาชน ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) โดยจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการคุ้มครอง รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงานให้กับผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ

“ขณะนี้การสรรหา คพข. เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้พลังงานจิตอาสาทั่วประเทศ ได้เข้ามาสมัครรับการสรรหาเพื่อเป็น คพข. กันมากๆ เพื่อเข้ามาเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่ของท่าน นำไปสู่การเป็นกลไกรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการได้รับบริการ หรือผลกระทบอื่นใดก็ตามที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการพลังงานได้เป็นอย่างดี เพราะ กกพ. เชื่อว่าคนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาดีที่สุด และปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดีโดยกลไก คพข. ผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ของท่านเอง” นายคมกฤช กล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีกว่า 2,000 คน โดยมีผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาแล้วกว่า 400 คนทั่วประเทศ

นายคมกฤช กล่าวว่า นอกจากการจัดเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คพข. แล้ว สำนักงาน กกพ.ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของ กกพ. ในการกำกับ ดูแลกิจการพลังงานของประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำ คพข.ชุดปัจจุบันในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจในการเป็นกลไกภาคประชาชนที่ทำหน้ารับเรื่องร้องเรียนการได้รับบริการทางด้านพลังงานแทน กกพ. ตลอดจนการมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นต่อ กกพ. เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ได้ให้อำนาจไว้ 

สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศโดยเป็นผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 117 คน และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 26 คนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข.ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

ภายหลังปิดรับสมัคร สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ในวันที่ 12 กันยายน 2565 และปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด และแจ้งหนังสือไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ สำนักงาน กกพ.จะดำเนินการสรรหาโดยใช้วิธีการจับสลากรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยมีผู้แทนสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ทั้งนี้ สามารถติดตามพิธีการจับสลากสรรหา คพข. ได้ทางการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และ Facebook Page : สำนักงาน กกพ. ด้วย