กกพ.เปิดรับข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชน22 มี.ค.-2 เม.ย.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,546 

กกพ.ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ขนาดกำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์  ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.-4 ก.พ.64 พร่อมเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.64

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักการร่างระเบียบจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.-4 ก.พ.64

โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25) มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบ่งเป็น 1. ชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตรา Feed-in Tariff (FiT)  4.8482 บาท/หน่วย  และกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ที่ 4.2636 บาท/หน่วย 2. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) กรณีผสมน้ำเสียของเสียไม่เกินร้อยละ 25 มี FiT ที่ 4.7269 บาท/หน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาท/หน่วย

สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการ (เบื้องต้น) จะออกประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าภายในเดือนก.พ.64 พร้อมเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.64 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.64 พิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 พ.ค.64 ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.64 ขณะที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.67