กกพ.เลื่อนประกาศรฟฟ.ชุมชนเป็น 23 ก.ย. 64

ผู้ชมทั้งหมด 1,102 

กกพ. เลื่อนประกาศผลประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นวันที่ 23 ก.ย. ส่งเรื่องให้ กฟภ.ทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคเพิ่มเติมอีกครั้งจำนวน 33 รายหลังพบทำข้อเสนอผิดพลาด

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบปรับเลื่อนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์ออกไป เนื่องจากต้องการขยายเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่อุทธรณ์ผลการพิจารณาทางเทคนิคจำนวน 33 รายได้รับการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อีกครั้ง ภายใต้หลักการและแนววินิจฉัยเดียวกับการพิจารณาอุทรณ์ของ กกพ และกำหนดให้ กฟภ.ประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาเทคนิคเพิ่มเติมทั้งหมดภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

“คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านผลการตัดสินทางเทคนิคพบว่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคในบางประเด็น อาจจะทำให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ มีเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ข้อเสนอทางเทคนิคหลายรายผิดพลาดในประเด็นเดียวกัน จึงเสนอให้เลื่อนกรอบเวลา และมอบหมายให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอทางเทคนิคเฉพาะของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 33 รายอีกครั้งเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้ได้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันจากแนวทางการพิจารณาวินิจฉัย” นายคมกฤช กล่าว

อย่างไรก็ตามสำหรับผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ กกพ. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เบื้อต้นพบว่ามีจำนวนผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาในขั้นตอนของข้อเสนอทางเทคนิค ทั้งสองประเภทเชื้อเพลิง คือ โรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลรวมกันจำนวน 118 รายผ่านการพิจารณาทางเทคนิคในขั้นตอนอุทธรณ์จำนวน 74 ราย และไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคในขั้นอุทธรณ์จำนวน 44 ราย

สำหรับกำหนดวันและระยะเวลาในการเลื่อนพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ นั้นจะส่งผลให้ต้องเลื่อนวันประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นวันที่ 23 กันยายน 2564 จากกำหนดเดิมในวันที่ 2 กันยายน 2564 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นวันที่ 21 มกราคม 2565 จากกำหนดเดิมในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้จากการเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดังกล่าวส่งผลให้ต้องปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยปรับกำหนดวัน SCOD เป็นภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 21 ม.ค. 68) และเห็นควรให้ใช้ Grid Capacity ปี 2567 ของการไฟฟ้าในการประเมินข้อเสนอด้านราคา