กกพ.เลื่อนเซ็น PPA โรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW อีก 30 วัน

ผู้ชมทั้งหมด 1,262 

กกพ.ออกประกาศเลื่อนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันที่ 21 ม.ค.2565 ชี้เกิดเหตุสุดวิสัย PEA ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกอรงระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ซึ่งประกาศดังกล่าวลงนามโดยนายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ วันที่ 21 ม.ค.2565

โดยเนื้อหาประกาศฉบับนี้ ระบุว่า เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นการกระทำซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ไม่อาจดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามข้อ 6 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 770) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันที่ 21 ม.ค.2565 โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือนนับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย) แบ่งเป็น

โรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลจำนวน 16 ราย ปริมาณพลังงานเสนอขายรวม 75.00 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 2.7972 บาทต่อหน่วย)

และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 74.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.5717 บาทต่อหน่วย) ตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ กำหนดให้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจะต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 7 วันและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือภายในวันที่ 21 มกราคม 2568