กทท. ครบรอบ 72 ปี ลุยนโยบาย 3T ยกระดับการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 18,240 

กทท. ครบรอบ 72 ปี เดินหน้านโยบายด้วยการมุ่งพัฒนา 3T ยกระดับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมท่าเรือสีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาท่าเรือสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจในฐานะการเป็นประตูการค้าหลักและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์และบริหารจัดการท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในปี 2566 เป็นปีที่กทท.ครบรอบ 72 ปีนั้น กทท.มีแนวนโยบายหลังจากนี้จะนำร่องด้วยการมุ่งพัฒนา 3T ประกอบด้วย การลดปัญหาการจราจรติดขัด (Traffic) ควบคู่ไปกับการสนับสนุนธุรกิจการขนส่งสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) และสินค้าผ่านแดน (Transit) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ได้ชูนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมท่าเรือสีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาท่าเรือสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งขณะนี้ท่าเรือกรุงเทพได้มีการนำรถยกไฟฟ้า (Electric Forklift) จำนวนหนึ่งมาใช้ปฏิบัติงาน พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ 90 ไร่ บริเวณท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นจุดพักรถบรรทุก (Truck Parking) เพื่อลดปัญหาการจราจรทั้งภายในและภายนอกท่าเรือ

นอกจากนี้แล้ว กทท. ยังเดินหน้าจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ การขับเคลื่อนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ การศึกษาโมเดล Super Port การร่วมมือกับท่าเรือเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการพัฒนา Land Bridge เชื่อมสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันที่จังหวัดระนองและชุมพรให้เป็นรูปธรรม

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 นั้นในขณะนี้ ในส่วนที่ 1 ส่วนงานก่อสร้างทางทะเล ได้ทำการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประกวดราคาอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว คาดว่าจะสามารถได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายนนี้ และงานส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ และส่วนที่ 4 งานจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และติดตั้งระบบ IT อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเร่งดำเนินการประกวดราคาต่อไป

อย่างไรก็ตาม กทท. ได้มีการติดตาม กำกับ เร่งรัดและผลักดันการก่อสร้างโครงการฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญา