กทท. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ หวังลดต้นทุนค่าไฟ ลดปริมาณ CO2

ผู้ชมทั้งหมด 394 

กทท. ติดตั้งระบบผลิตพลังไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาด หวังช่วยลด CO2 ให้ได้ 10% ภายในปี 66

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการและกลยุทธ์ของ กทท.ในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) สร้างการยอมรับให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และชุมชนรอบข้าง สร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้ 10% ภายในปี 2566

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว มีขนาดพิกัดติดตั้ง 240 kWp จำนวน 1 ระบบ บนพื้นที่ดาดฟ้าอาคารจอดรถ (Building C) ด้วยงบประมาณ 7,009,760 บาท ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) จากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ท่าเรือสีเขียว (Green Port) ซึ่งใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 1,280 ตารางเมตร บนโครงสร้างหลังคาอาคารจอดรถที่สร้างขึ้นใหม่

ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะเชื่อมต่อกับตู้จ่ายไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) ซึ่งติดตั้งที่ชั้น 2 ของอาคารจอดรถเพื่อจ่ายไฟในลำดับแรก และเมื่อการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่าการใช้ไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟฟ้าในส่วนอื่นของอาคารสำนักงาน กทท. ผ่านระบบการจ่ายไฟฟ้าเดิม ซึ่งจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 192.23 Ton CO2 /ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลง 1,322,760 บาท/ปี

ทั้งนี้ กทท. จะเร่งพัฒนาและยกระดับการให้บริการ การดำเนินงานให้มีมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรม การบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ สร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป