กทพ. ประกาศขายซองโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ชมทั้งหมด 621 

กทพ. ประกาศเชิญชวนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เปิดขายซอง 26 ธ.ค. 65 – 25 ม.ค. 66

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย กทพ. รับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ร่วมลงทุนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้าง (รวมถึงคู่ควบคุมงาน) และการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โดยผู้ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ค่าผ่านทาง

ทั้งนี้ ผู้ร่วมลงทุนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ กทพ. ก่อนเริ่มเปิดบริการในลักษณะของ BTO (Build-Transfer-Operate) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร และมีด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 1 แห่ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

– ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

– ระยะที่ 2 การดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันเปิดให้บริการโครงการฯ จนถึงวันที่ครบกำหนด 35 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด โดยประกาศเชิญชวนฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนสามารถดูได้ที่เว็บไชต์ www.exat.co.th

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ห้องประชุม 0306 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 66 (2) 558 9800 ต่อ 24150, 24153, 24156 โทรสาร : 66(2) 940 1223 และช่องทาง Email : kptproject@exat.co.th