กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ปีที่ 21

ผู้ชมทั้งหมด 16,622 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุน  การศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านบริหาร) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

นายวิชาญ กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” มาตั้งแต่ ปี 2545 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตลอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 21 แล้ว และจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนตามรอบเขตทางพิเศษ ได้นำเงินทุนนี้ไปใช้เพื่อการศึกษาอันเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

สำหรับในปีนี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีจำนวนชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 89 ทุน ประกอบด้วย ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนวัดไผ่เงิน ชุมชนเมืองอยู่ดี ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 ชุมชนแสงจันทน์ใน ชุมชนบ้านแบบ ชุมชนโรงน้ำแข็ง ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนจรัสเมือง ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนบ้านครัวตะวันตก ชุมชนมั่นสิน ชุมชนสวนเงิน ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ชุมชนโชติวัฒน์ ชุมชนวัดบางพูน ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนล๊อค 4 5 6 ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนคลองขวาง

ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนล๊อค 1 2 3 ชุมชนเย็นอากาศ ชุมชนเชื้อเพลิง ชุมชนอนามัย ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนรัตนจีนะ ชุมชนวัดสีสุก ชุมชนหมู่ 8 ถนอมสุข ชุมชนบางหญ้าแพรก หมู่ 16 ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 ชุมชน 22 วัดบางหญ้าแพรก ชุมชนศุภนิมิตร 1 ชุมชนศุภนิมิตร 2 ชุมชนวัดสน ชุมชนเทพานิเวศน์ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนซอยดอกรัก ชุมชนสระแก้ว ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนหลังกรมทางหลวง โรงเรียนวัดบัวขวัญ โรงเรียนคลองเกลือ โรงเรียนอมันนฤมิต โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน ชุมชนริมคลองสามเสน โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนโกวิทธำรง โรงเรียนวัดบางพูน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ริมทางรถไฟมักกะสัน โรงเรียนพูนสิน  โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง โรงเรียนบางจาก โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ นนทบุรี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนหอวังปทุมธานี โรงเรียนวัดบ้านใหม่วัฒนา โรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนวัดบางนางเกรง โรงเรียนคลองบางปิ้ง ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท   

“การทางพิเศษฯ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วยให้การพัฒนาประเทศไทยของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป” นายวิชาญฯ กล่าวในท้ายที่สุด