กทพ. เปิดใช้ระบบ M-Flow ทางพิเศษฉลองรัช ก.ค. นี้

ผู้ชมทั้งหมด 755 

กทพ. เตรียมความพร้อมระบบ M-Flow บนทางพิเศษฉลองรัช เปิดระยะแรก 3 ด่านในเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-Lane Free Flow: M-Flow) โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลเดิมไปใช้ในการลงทะเบียน M-Flow ได้โดยง่าย ลดขั้นตอนในการเติมข้อมูล และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างการรับรู้ล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการบนทางพิเศษระยะที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่ กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-Lane Free Flow : M-Flow) โดยร่วมกับกรมทางหลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) บนทางพิเศษ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ซึ่งที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ที่ด่านธัญบุรี1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการศึกษาและนำผลจากการเปิดให้บริการดังกล่าวไปพัฒนาการดำเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลเดิมไปใช้ในการลงทะเบียน M-Flow ได้โดยง่าย ลดขั้นตอนในการเติมข้อมูล และเตรียมความพร้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการM-Flow บนทางพิเศษ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทั้ง 3 ด่าน ในเดือนกรกฎาคม 2565

นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ M-Flow ที่ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 กทพ. ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จตามแผนงาน คงเหลือเพียง ด่านจตุโชติที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ในส่วนของงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง ขณะนี้ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ร้อยละ 88.15