กทม. จับมือ GC สร้างสรรค์เครื่องเล่นอัพไซเคิลผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 381 

คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) สร้างความตระหนักรู้ในการลดปริมาณขยะตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse and Recycle และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และรู้สึกยินดีและขอบคุณที่ GC ได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเข้ามาสนับสนุนในส่วนของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยได้มีการเปลี่ยนถังขยะเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะให้กับผู้มาใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และยังได้ส่งมอบเครื่องเล่นและอุปกรณ์อัพไซเคิลสำหรับสัตว์เลี้ยง สร้างประโยชน์จากพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการนำไปรีไซเคิลอีกด้วย 

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมสร้างสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้พัฒนา GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง

โดยในปี 2566 GC และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนรถไฟให้กลายเป็น Circular Park เริ่มต้นจากการสนับสนุนการเปลี่ยนถังขยะเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับภาคประชาชน รวมถึงได้บูรณาการความเชี่ยวชาญของ GC และพันธมิตรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผลิตอุปกรณ์และเครื่องเล่นอัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้ว ประกอบด้วย เครื่องเล่นสนามแบบวิ่งข้าม เครื่องเล่นสนามแบบรั้วรอดรู เครื่องเล่นสนามแบบอุโมงค์ลอด ม้านั่ง อิฐบล๊อกปูพื้นทางเดินรูปเท้าสุนัข และอิฐบล๊อกรูปแบบ

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตจากพลาสติกใช้แล้วประเภท พลาสติกยืด และถุงบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) ซึ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิลช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุมฝังกลบกว่า 1,478 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,523 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 169 ต้น และขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ให้เกียรติ GC เข้ามาเป็นส่วนร่วมในโครงการ Circular Pet Zone  GC YOUเทิร์น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายและใหญ่เกินกว่าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจัดการได้เพียงคนเดียวหรือองค์กรเดียว

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และ GC ในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี และนำกลับมารีไซเคิลและอัพไซเคิล พัฒนาจนเกิดเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ม้านั่ง และพื้นทางเดินอัพไซเคิล ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วประเภท พลาสติกยืด และถุงบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) ซึ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิล ผ่าน GC YOUเทิร์น หรือแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร นับเป็นการส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Closed loop อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ “พลาสติกเทิร์นเมือง” กลับมาสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการที่สวนรถไฟแห่งนี้