กฟผ. คว้ารางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2565 สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 685 

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบโล่รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม ซึ่งหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับระเบียบหรือกฎเกณฑ์ให้ทันสมัย ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาถึงบทบาทภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อประกอบการพิจารณา ใน 4 มิติสำคัญ คือ 1) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 2) ผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3) สร้างการรับรู้ต่อส่วนรวม และ 4) การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน