กฟผ. คว้า 4 รางวัลดีเด่น EIA Monitoring Awards 2021 สะท้อนการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 754 

กฟผ. รับ 4 รางวัล จากโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง และโครงการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ในเวที EIA Monitoring Awards 2021 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภารกิจผลิตไฟฟ้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ในงานประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี 2564 โดยในปีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ 4 รางวัล โดยมีนางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล งานนี้มีภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานมาโดยตลอด ในปีนี้ กฟผ. ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ประเภทดีเด่น 4 รางวัล จาก โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ที่มีการบูรณาการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาและสุขภาพให้แก่ชุมชนโดยรอบ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ที่วางแผนกระบวนการทำงานผลิตแร่หินปูนเพื่อนำไปใช้ในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนรอบพื้นที่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ำ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ และโครงการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ที่มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ รวมทั้งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นๆ