กฟผ. คว้า ITA ระดับ AA ยืนหยัดความเป็นองค์การใสสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 988 

สำนักงาน ป.ป.ช. เทคะแนนประเมิน ITA ให้กับ กฟผ. ถึง 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงสุดนับตั้งแต่ กฟผ. เข้ารับการประเมินฯ สะท้อนถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างเห็นผลและยั่งยืน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด ประจำปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำใจ กฟผ. โปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานของ กฟผ. อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” โดยมีคณะกรรมการ กฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร พนักงาน กฟผ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินภารกิจโดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ ซึ่ง กฟผ. ใช้องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ขององค์การและส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามากดดันให้ กฟผ. จำเป็นต้องปรับตัวอย่างทันท่วงที ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การผลิตไฟฟ้าจากเดิมใช้ฟอสซิลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณ์ราคาพลังงานที่มีความผันผวนสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ต่อเนื่องด้วยสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้น ทำให้ กฟผ. ต้องแบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงไม่ให้กระทบประชาชน

ทั้งนี้ นอกจากต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังต้องเดินหน้าพัฒนา และส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนขยายโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในพื้นที่เขื่อน กฟผ. ระบบกักเก็บพลังงานWind Hydrogen Hybrid การออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการวิจัย พัฒนานวัตกรรมพลังงาน Energy Solutions และการดำเนินงานที่สนับสนุนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Ecosystem) ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“คน กฟผ. มีความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะทำงานด้วยความโปร่งใส ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยเกณฑ์คะแนนสูงมาตลอด ยิ่งในปี 2565 นี้ กฟผ. ได้คะแนนประเมิน 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA ซึ่งนับเป็นคะแนนสูงสุดที่ กฟผ. เคยได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วม การประเมินฯ มาตั้งแต่ปี 2557 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการเปิดเผยข้อมูล ที่ได้ 100 คะแนนเต็ม แต่อย่างไรก็ดี ยังมีหัวข้อการประเมินในด้านอื่น ๆ ที่ยังสามารถปรับปรุงให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต โดยผู้บริหาร ต้องเป็นแบบอย่างให้พนักงาน ปลูกฝังคุณธรรม ธรรมาภิบาลให้อยู่ใน DNA ของคน กฟผ. ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย เพื่อนำพา กฟผ. ให้ปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วง ได้รับการยอมรับ และเป็นองค์การที่มีความยั่งยืนในที่สุด” นายกุลิศ กล่าว

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวเสริมว่า กฟผ. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ กฟผ. โดยจัดงานองค์การใสสะอาดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “ทำอย่างไร…ให้ กฟผ. มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน” การมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลภายนอกที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคมที่สอดคล้องกับภารกิจ กฟผ. พร้อมมอบรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 รวมถึงรางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ซึ่งมีพนักงาน กฟผ. เข้ารับรางวัลจำนวน 21 คน โดยภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานด้วย