กฟผ.จับมือตลท.เล็งจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 798 

กฟผ.จับมือตลท.เล็งจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า

กฟผ.จับมือตลท. ลงนามบันทึกความเข้าใจศึกษาจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า กำหนดกรอบระยะเวลาศึกษา 6 เดือน หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าอาเซียน

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ลงนามบันทึกความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET ในการศึกษาการพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องหลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่  4 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ภายหลังได้ดำเนินการศึกษารูปแบบการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้ามาแล้วเป็นระยะเวลา 1ปี หลังจากลงนามฉบับที่ 1 พบว่าสามารถจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าหนึ่งวัน (Day-Ahead Market) และตลาดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างวัน (Intraday Market) ซึ่งทางกฟผ. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำ 2 รูปแบบนี้มาพิจารณาอีกครั้ง ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 2

โดยกรอบความเข้าใจฯ ฉบับที่ 2 นั้นได้กำหนดระยะเวลา 6 เดือน เพื่อศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดซื้อขายไฟฟ้าในเชิงลึกในแต่ละด้าน อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต ระเบียบการซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย บทบาทและความสำคัญของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน (Exchange Market) และตลาดการเงิน (Financial Market) ในกิจการไฟฟ้าในอนาคต

พร้อมร่วมกันจัดทำแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าระดับการขายส่งขึ้นมาในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากนั้นก็นำเสนอต่อกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมอีกที ซึ่งแฟลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่งนี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพไฟฟ้าของไทยดีขึ้น และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อนำมาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดซื้อขายฟ้าในเชิงลึกในแต่ละด้าน เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต ระเบียบการซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของไทย บทบาทและความสำคัญของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน(Exchange Market) และตลาดการเงิน(Financial Market) ในกิจการไฟฟ้าในอนาคต การแข่งขันในตลาดทุนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาใช้ประกอบการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการเสนอให้มีการศึกษาการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในระดับขายปลีกเพิ่มเติม เพื่อหาข้อดีเสีย ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในรูปแบบเดิม และรูปแบบการแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง