กฟผ. จับมืออำเภอบางกรวย Kick Off เดินหน้าปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมผลักดันไทยสู่เป้า Carbon Neutrality

ผู้ชมทั้งหมด 551 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม Kick Off ปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ตั้งเป้าปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ได้แก่ ต้นไผ่ ต้นกล้วย ต้นทองอุไร และต้นนนทรี โดยรอบพื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน และจะมีการขยายผลทั้งในโรงเรียนและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Thailand Carbon Neutrality ตามกรอบแผนพลังงานชาติ

โดย กฟผ. มีเป้าหมายในการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ภายในเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2565 – 2574 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมการดูแลรักษาป่าผ่านเครือข่ายชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างยั่งยืน