กฟผ.หวั่นขาดสภาพคล่อง ชี้ค่าไฟ 4.20 บาท/หน่วยแบกรับภาระเพิ่ม 1.37 แสนล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 2,703 

กฟผ.หวั่นขาดสภาพคล่อง ฉายภาพให้เห็นแค่ตรึงราคาค่าไฟไว้ที่ 4.20 บาท/หน่วย งวดมกราคม-เมษายน 2567 ส่งผลให้แบกรับภาระสะสมเพิ่มเป็น 137,000 ล้านบาท จากแบกรับอยู่ 95,777 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากวงการพลังงานเปิดเผยว่า ปัจจุบัน กฟผ. รับภาระค่า Ft ค้างรับ (ตามนโยบายภาครัฐ และประกาศของ กกพ.) จำนวนประมาณ 95,777 ล้านบาท และมีเงินกู้เสริมสภาคล่องคงเหลือที่จะต้องชำระอีก 82,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน การตรึงราคาค่าไฟไว้ที่ 4.20 บาท/หน่วย ในงวดมกราคม-เมษายน 2567 ทำให้ กฟผ. ต้องรับภาระค่า Ft ค้างรับสะสม งวดมกราคมถึงเมษายน 2567 เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้  กฟผ. มีค่า Ft ค้างรับทั้งปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 137,000 ล้านบาทจะทำให้ กฟผ. มีปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงต้นปี 2567

อย่างไรก็ตาม เพื่อแบ่งเบาภาระปัญหาสภาพคล่องของ กฟผ. รัฐบาลควรมีนโยบายเพิ่มเติม เช่น ควรให้ ปตท. ช่วยรับภาระส่วนต่างราคาเชื้อเพลิง จากค่าประมาณการและค่าจริงที่จะเกิดขึ้นของเดือนกันยายน 2566 – ธันวาคม 2567 นี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ กฟผ. รับภาระค่า Ft ค้างรับ อยู่ที่ประมาณ 95,700 ล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐควรหาแนวทางช่วยเหลือ กฟผ. เพิ่มเติม หากต้องการที่จะตรึงราคาค่าไฟฟ้าให้อยู่ที่ 4.20 บาทต่อหน่วย โดยต้องทำให้ค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติลดลง โดยให้ ปตท. ร่วมรับภาระค่าเชื้อเพลิงด้วย และให้ประชาชนจ่ายคืนในภายหลังขอให้ภาครัฐนำเงินงบประมาณ หรือ งบกลาง มาช่วยชดเชยราคาค่าไฟส่วนลดตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน หากจะช่วย กฟผ. ได้ ควรให้โรงไฟฟ้าเอกชนขยายระยะเวลา ในการชำระค่าไฟฟ้าออกไป โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับ  เพื่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม เรื่องไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคหลักของประเทศ  เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว เรื่องค่าไฟฟ้า และการรับภาระแทนประชาชนของ กฟผ. ภาครัฐควรกำหนดนโยบายระยะยาวที่ชัดเจนในเรื่องนี้  นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และเพิ่มเครดิตให้กับประเทศ ภาครัฐควรที่จะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการคืนค่า Ft ค้างรับ ให้กับ กฟผ. ที่แบกรับภาระแทนประชาชน ด้วย

ทั้งนี้การตรึงราคาค่าไฟฟ้านี้ ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เป็นเพียงการชะลอการชำระค่าไฟฟ้าของประชาชนออกไป ประชาชนยังต้องจ่ายคืนค่าไฟฟ้าส่วนนี้ในภายหลัง ทั้งนี้หาก กฟผ. จะต้องกู้เพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพคล่อง และเกิดภาระดอกเบี้ยขึ้นมา ดอกเบี้ยส่วนนี้ ก็ส่งผ่านไปที่ค่าไฟฟ้า ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปอีก