กฟผ. ผนึก กรมที่ดิน บูรณาการใช้บริการข้อมูลที่ดิน สร้างความมั่นใจจ่ายค่าทดแทนถูกต้อง

ผู้ชมทั้งหมด 475 

กรมที่ดิน จับมือ กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการใช้บริการข้อมูลที่ดินและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถดำเนินการจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการใช้บริการข้อมูลที่ดินและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน การร่วมกันบูรณาการข้อมูลระหว่างกรมที่ดินกับ กฟผ. ในครั้งนี้ จะช่วยให้กรมที่ดินสามารถตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. พาดผ่าน เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและใช้บริการกับสำนักงานที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กรมที่ดิน และ กฟผ. จะแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ กฟผ. ลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบกระดาษ เป็นการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตแทน อาทิ แผนที่รูปแปลงที่ดิน ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ. เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น