กฟผ. ผนึก กรุงศรี ส่งเสริม Smart Energy Solutions มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ผู้ชมทั้งหมด 397 

กฟผ. จับมือ แบงค์กรุงศรี ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริม Smart Energy Solutions ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคธุรกิจ ผลักดันพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริม Smart Energy Solutions เพื่อศึกษาและส่งเสริมทางเลือกด้าน Green and Smart Energy Solutions แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน และระบบโครงข่ายอัจฉริยะขนาดเล็ก (Smart Micro-Grid) รวมถึงกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน และระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะให้กับภาคธุรกิจ โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในฐานะพยาน ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรี จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจและลูกค้าของ กฟผ. ให้บรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านนโยบายด้านการเงิน Green finance และ ESG Model ของธนาคารกรุงศรี

โดย กฟผ. จะช่วยให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคในการสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน Green and Smart Energy Solutions ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงศรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ความร่วมมือใหม่ ๆ ด้านการวิจัย Smart Energy Solutions และการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับการลดการใช้พลังงาน ระหว่างสององค์การในอนาคต

นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์การที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา Smart Energy Solutions ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม Solutions ในภาคธุรกิจลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่าน EGAT Smart Energy Solutions หรือการบริการด้านพลังงานแบบครบวงจรให้กับลูกค้าองค์กรของธนาคารกรุงศรี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดการใช้พลังงาน แต่ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตได้ เพราะกรุงศรีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไม่เพียงในการดำเนินงานขององค์กรภายในปี 2573 แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการทางการเงินภายในปี 2593 ด้วย ความร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อส่งเสริม Smart Energy Solutions จะช่วยให้กรุงศรีเข้าใกล้เป้าหมายในการลดคาร์บอนยิ่งขึ้น

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กฟผ. เป็นลูกค้ารายสำคัญของธนาคารกรุงศรี มากว่า 40 ปี ความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์การในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศ นอกเหนือจากการแนะนำ EGAT Smart Energy Solutions ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงศรี แล้ว ยังวางแผนร่วมกันจัดสัมมนาและ Workshop ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอน ไดออกไซด์ และแสวงหาโอกาสเพื่อต่อยอดความร่วมมือต่อไป