กฟผ. มอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้ 4 หมู่บ้านในแม่เมาะงวดแรก

ผู้ชมทั้งหมด 930 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง งวดแรกจำนวน 68 ราย ส่วนราษฎรที่เหลือจะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ถูกต้องเพื่อทยอยจ่ายเงินงวดต่อไป โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับงานอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ ซึ่งมีพื้นที่รองรับการอพยพอีกพื้นที่หนึ่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายชดเชย เยียวยาราษฎรที่ครอบครองพื้นที่มาแต่เดิม จำนวน 63 ราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ต่อไป