กฟผ. สนับสนุนโครงการชีววิถีฯ มุ่งสร้างความรู้แก่สถานศึกษาและชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 1,043 

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,342,000 บาท ให้แก่นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดการทำการเกษตรแบบพอเพียงภายในสถานศึกษาและชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมจัดเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการชีววิถีฯ และการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัด สอศ. ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี