กฟผ.เปิดรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไฟฟ้าส.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 598 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) รับรองให้ กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า พร้อมให้บริการสิงหาคมนี้

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ สคช. และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ

ทั้งนี้ล่าสุด สคช. ได้ให้การรับรอง กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. (Professional Certification Center–EGAT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์รับรองสมรรถนะฯ จะมีศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ กระจายอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งจะสามารถให้บริการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคลากรสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนได้พร้อมกันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะให้บริการประเมินและรับรองใน 17 อาชีพ 18 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ อาชีพงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, อาชีพงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, อาชีพงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า, อาชีพงานวางแผนการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า,อาชีพงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, อาชีพงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า, อาชีพงานเคมีโรงไฟฟ้า, อาชีพงานบำรุงรักษากังหันแก๊ส หม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดโรงไฟฟ้า และกังหันไอน้ำ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ตามที่กำหนด อาทิ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ กฟผ.- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และในอนาคต กฟผ. จะขอขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน เช่น สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ รวมทั้งดำเนินการต่อในกระบวนการขอรับรองให้ กฟผ. ได้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสากล: ISO/IEC 17024 ต่อไป