กฟผ. โชว์ค้างคาวหายาก อนุรักษ์นกแก้วโม่ง ในเวที IBD 2023

ผู้ชมทั้งหมด 8,869 

กฟผ. ร่วมนำเสนอผลงานโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม การค้นพบค้างคาวหายากที่เขื่อนรัชชประภา และการอนุรักษ์นกแก้วโม่งที่บางกรวย พร้อมร่วมบรรยายภารกิจสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่การดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2566 International Conference on Biodiversity: IBD2023

นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2566 International Conference on Biodiversity: IBD2023 เวทีระดับนานาชาติในการแสดงพลังความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทย ในการวิจัย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สวนหลวง ร. ๙ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 600 คน

นายธวัชชัย สำราญวานิช ได้นำเสนอบทบาทของ กฟผ. ที่ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน ในหัวข้อ “The Role of EGAT towards Climate Change and Biodiversity Targets: บทบาทของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ”  โดยกล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกลยุทธ์ Triple S: Source Transformation การจัดการตั้งแต่ต้นกำเนิด Sink Co-Creation การเพิ่มปริมาณการดูดซับกักเก็บคาร์บอน Support Measures Mechanism กลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050

พร้อมทั้งดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ค้นพบและอนุรักษ์พันธุ์พืชที่สำคัญ เช่น ต้นเทียนสิรินธร ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียวบริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การส่งเสริมการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย การค้นพบค้างคาวหายากในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา การติดตามและเฝ้าระวังหญ้าทะเลและพะยูนบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน จ.กระบี่ และโครงการปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กฟผ. ยังคงค้นหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อบรรลุความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน