กฟภ. จับมือ “พนัส แอสเซมบลีย์” พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 584 

นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าที่บริหารบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (PANUS) ร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้รองรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย ระบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงการศึกษาความเป็นไปในการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ากับระบบไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังร่วมศึกษา และพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model Development) ของ PEA VOLTA Platform สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Passenger and Commercial Vehicles) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ระบบธุรกิจร่วมและยืนยันสิทธิ (Clearing House System) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายผล PEA VOLTA Platform PEA พัฒนา PEA VOLTA Platform ซึ่งเป็น Digital Platform สำหรับบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

รวมถึงผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA แล้ว จำนวน 57 สถานี และมีเป้าหมายเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 73 สถานี ภายในปี 2564 และทยอยเปิดให้บริการเพิ่มรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566