กฟภ. ลงนามโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

ผู้ชมทั้งหมด 771 

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex ณ ห้องรับรอง ผวก. ชั้น 21 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พัฒนาโครงการจัดการพลังงานในองค์กร มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดิจิทัล แพลทฟอร์ม มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณภาพ มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเห็นผล

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และในวิทยาเขตกำแพงแสน และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย PEA ได้เสนอโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าทั้งในรูปแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop รวมถึงการนำนวัตกรรมที่ทันสมัย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์