ผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director

ผู้ชมทั้งหมด 365 

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งครั้งนี้ AOT ได้รับการสนับสนุนจากท่าอากาศยานสมาชิก ACI Asia-Pacific and Middle East (ACI APAC & MID) เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสมาชิก ACI APAC & MID มีจำนวนทั้งหมด 132 ราย ซึ่งบริหารท่าอากาศยานจำนวน 623 แห่ง โดยตำแหน่ง Board Director มีหน้าที่เป็นตัวแทนท่าอากาศยานสมาชิก ACI APAC & MID รวบรวมข้อมูล กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานท่าอากาศยานในระดับภูมิภาค