กรมการขนส่งทางบกคว้า3รางวัลเลิศรัฐปี 63

ผู้ชมทั้งหมด 1,447 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในสาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน 3 รางวัลดังนี้ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 2 รางวัล จากผลงาน DLT Smart Queue และผลงาน Application Rayong School Bus Driver for Road Safety  และประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานการให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ตั้งแต่ปี 2546 – 2563 รวมทั้งสิ้น 94 รางวัล