กรมการขนส่งทางบกร่วมมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการลดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ชมทั้งหมด 670 

กรมการขนส่งทางบก – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “ด้านวิชาการ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการวิจัย” เพื่อยกระดับความร่วมมือการทำงานด้านวิชาการในการลดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “ด้านวิชาการ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการวิจัย” เพื่อยกระดับความร่วมมือการทำงานด้านวิชาการในการลดอุบัติเหตุทางถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ณ ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งยังสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านวิชาการ การสืบสวน และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านผู้ขับรถ ด้านสภาพรถ ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และมีองค์ความรู้ทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย

รวมถึงมีการจัดเก็บผลการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนไว้อย่างเป็นระบบ โดยทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องที่จะบูรณาการร่วมกันและได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “ด้านวิชาการ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการวิจัย”เพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านงานอุบัติเหตุจราจรทางถนนร่วมกัน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของทั้งสองหน่วยงานให้มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสองหน่วยงานยังจะร่วมมือกันสนับสนุนทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งจะร่วมวิเคราะห์อุบัติเหตุในกรณีต่างๆ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อมากำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร จึงได้จัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์และวิจัยด้านการจราจร ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก เพื่อเสนอมาตรการ ตลอดจนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ส่วนในวันนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการวิจัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยดำเนินการจัดการข้อมูลจากการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางถนนเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนบนพื้นฐานของข้อมูล (data-driven policy) อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน