กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! 8 มาตรการคุมเข้มตรอ.

ผู้ชมทั้งหมด 336 

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! 8 มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่นำรถไปตรวจสภาพ

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัด และยังคงมีแนวโน้มในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ยังคงมีความจำเป็นในการตรวจสอบรถที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อให้รถยังคงมีสมรรถนะที่ดีต่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการ

โดยทางกรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินงานของตรอ. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้อง รัดกุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน สวมเสื้อแขนยาวหรือปลอกแขน เพื่อป้องกันผิวหนังหรือเหงื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในรถ และสวมถุงมือขณะทำการตรวจสภาพรถ จัดให้มีที่คลุมเบาะที่นั่งผู้ขับรถ พวงมาลัย และคันเกียร์ ซึ่งอาจทำด้วยผ้าหรือวัสดุหุ้มที่สามารถป้องกันการสัมผัสโดยตรง และขณะนำรถเข้าช่องตรวจสภาพต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดกระจกรถ

พร้อมกำหนดจุดรอคิวและรักษาระยะห่างของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานให้มีระยะห่างตามมาตรการด้านสาธารณสุข และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด หรือสบู่ล้างมือไว้ในบริเวณทางเข้า – ออกอาคาร ห้องน้ำ ที่นั่งพักคอย โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่ให้บริการ และทุกจุดที่สัมผัสประตูหรือลูกบิดสำหรับประชาชน รวมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานตรวจสภาพรถเป็นประจำสม่ำเสมอ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน

ขณะเดียวกันประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนรับบริการ ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเวลาที่เข้าใช้บริการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ” และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพรถแต่ละประเภท เช่น รถยนต์ที่มีอายุการงานใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถประจำปี ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของ ตรอ.

โดยมีศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของ ตรอ. ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถได้ด้วยตนเอง โดยสแกน QR Code ในใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ที่ ttps://v5.inspection.in.th/inspectionreport/searchinfo

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ พร้อมกำชับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนตามที่ทางราชการกำหนดด้วย