กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ต่อเนื่อง 21 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 168 

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และสาขาบริการภาครัฐ โดยเป็นการรับรางวัลต่อเนื่อง 21 ปี (ปี 2546 – 2566)

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 2 รางวัล  ดังนี้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 21 ตั้งแต่ปี 2546 – 2566 รวมทั้งสิ้น 102 รางวัล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับระบบขนส่งทางถนนและให้บริการประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกรมฯ มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนถึงความสำเร็จของ

หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ ทั้งการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับ ก้าวหน้า

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินการในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0  2. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน ใบอนุญาต ประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License)

กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถบรรทุก (70) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง รวมถึงการขอเพิ่มรถ บรรจุรถ ถอนรถ ฯลฯ สามารถดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ etl.dlt.go.th ตั้งแต่การยื่นคำขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ การชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ E-Payment ของกรมบัญชีกลาง และได้รับใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการเดินทางและการติดต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมฯมีแผนที่จะขยายผลการให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปี พ.ศ. 2567 ต่อไป

กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ติดต่อกันเป็นปีที่ 21 มาจากความตั้งใจ ทุ่มเทของบุคลากรกรมการขนส่งทางบกทุกระดับที่ร่วมแรง ร่วมใจในการช่วยกันผลักดันให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้บูรณาการความร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยกรมการขนส่งทางบกให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและต่อยอดการทำงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน