กรมการขนส่งทางราง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น M-MAP 2 

ผู้ชมทั้งหมด 345 

กรมการขนส่งทางราง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่องระยะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00  ห้อง Grand Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ กล่าวภายในงานว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางราง อยู่ระหว่างการจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง หรือ Railway Demand Forecast Model ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบจำลองที่มีความแม่นยำในการคาดการณ์การเดินทางของระบบรางโดยเฉพาะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า การกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น 
การปรับอัตราค่าโดยสาร การปรับปรุงทางเข้าออกสถานี การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านระบบราง นำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งราง ให้เป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนให้มีคุณภาพในการเดินทางดียิ่งขึ้น  

ตลอดทั้ง 3 วันภายในงาน มีจะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการ M-MAP 2 การพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง การพัฒนาแบบจำลองความต้องการเดินทางด้วยระบบรางเชิงกิจกรรม มาตรการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมทั้ง การเล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาระบบรางจากประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA โดยหลังการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวันแล้วได้เปิดเวทีให้ผู้ร่วมสัมมนาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่องระยะที่ 2 นี้ เป็นการศึกษาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูงแต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดความซ้ำซ้อน เพื่อลดการลงทุนและงบประมาณในโครงข่ายที่ไม่มีความจำเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวคิดการวางผังเมืองในอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น