กรมทางหลวงชนบท คว้า 2 รางวัล Digital Government Awards 2023

ผู้ชมทั้งหมด 371 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) คว้า 2 รางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ได้แก่ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยในงานดังกล่าวมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐต่อไป

สำหรับในส่วนของ ทช. มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้เข้ารับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” และมีนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบริหารและวิชาการ) เป็นผู้เข้ารับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” ซึ่งมีนายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล