“กรมทางหลวง” ได้รับรางวัลระดับดีเด่น EIA Monitoring Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 599 

ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายและติดตามกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้ (8 ส.ค.65)

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี  2564 (EIA Monitoring Awards 2021) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบรางวัล ในงาน การประชุมวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี  พ.ศ.  2565 ภายใต้แนวคิด “47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ณ  ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีโครงการของกรมทางหลวงได้รับรางวัล  “ระดับดีเด่น” จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด  และโครงการทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองเชียงราย  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 – แยกทางหลวงหมายเลข 1207

การจัดงานมอบรางวัล ElA Monitoring Awards 2021 ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในโอกาส 30 ปี ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบรางวัล EA Monitoring Awards 2021 มอบรางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับเทศบาลภายใต้กรอบความร่วมมืออาเชียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 และในส่วนของการประชุมวิชาการฯ จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป