กรมธุรกิจพลังงานคาดภาพรวมการใช้น้ำมันปี 66 เติบโต 7.4% น้ำมันเครื่องบินพุ่ง 50%

ผู้ชมทั้งหมด 3,452 

กรมธุรกิจพลังงานคาดภาพรวมการใช้น้ำมันปี 66 เติบโต 7.4% หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อุตสาหกรรมมีการใช้น้ำมันเพิ่ม ความต้องใช้น้ำมันเครื่องบินพุ่ง 50% ส่วนช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 158.86 ล้านลิตรต่อวัน

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การคาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2566 คาดว่าจะเฉลี่ยที่ 162.85 ล้านลิตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 7.4% เทียบกับปี 2565 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 151.63 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากภาพร่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งคาดว่าน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) จะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น 50% หรือเฉลี่ยประมาณ 13 ล้านลิตรต่อวัน หลังจากธุรกิจการบินกลับมาทำการบินได้ปกติ อย่างไรก็ตามความต้องการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ยังต่ำกว่าปี 2562 ที่มีความต้องการใช้ที่ 19.35 ล้านลิตรต่อวัน

ส่วนความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คาดว่าจะอยู่ที่ 18.11 ล้าน กก.ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 17.49 ล้าน กก.ต่อวัน ส่วนความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จะอยู่ที่ 3.56 ล้าน กก.ต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีปริมาณการใช้ที่ 3.40 ล้าน กก.ต่อวัน

ขณะที่การคาดการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากนี้จนถึงสิ้นปี 2566 คาดว่าภาพรวมโดยเฉพาะครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งและการใช้พลังงานปริมาณมาก โดยคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้ น้ำมันกลุ่มเบนซินปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 น้ำมันกลุ่มดีเซลปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 น้ำมัน Jet A1 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 น้ำมันเตาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 และ LPG ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยการคาดการณ์ของกรมสอดคล้องกับการคาดการณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 4 เดือน ของปี 2566 (เดือนมกราคม – เมษายน) เฉลี่ยอยู่ที่ 158.86 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.1 และคาดว่าในครึ่งปีหลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างเห็นได้ชัด

โดยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม – เมษายน ของน้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.86 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.8 การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 74.63 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.4 เนื่องจากเดือนเมษายน 2565 มีการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วสูงเนื่องจากการคลายความกังวลของประชาชนจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COIVD-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลต่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น การใช้น้ำมัน Jet A1 เฉลี่ยอยู่ที่ 13.89 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 92.4 ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหลายประเทศ การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.18 ล้าน กก.ต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.3 การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ล้านกก.ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4  ในส่วนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการนำเข้ารวม เฉลี่ยอยู่ที่ 1,098,731 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.9 และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณส่งออกรวม อยู่ที่ 151,539 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.6 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 15,164 ล้านบาทต่อเดือน