“กรมราง”ครบรอบ 5 ปี  เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ผู้ชมทั้งหมด 611 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ณ ห้องประชุมมนังคสิลา กรมการขนส่งทางราง(ขร.) นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 5 ปี โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมว่า ระบบขนส่งทางรางเป็นระบบขนส่งที่มีความสำคัญของประเทศ มีความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยสูงในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ปล่อยมลพิษน้อยกว่าระบบขนส่งรูปแบบอื่น ตลอดระยะเวลาในการดูแลควบคุมเรื่องระบบขนส่งทางรางไทย ได้เห็นพัฒนาการและการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถสูงและเมื่อ พ.ร.บ. การขนส่งทางรางแล้วเสร็จ จะทำให้การขับเคลื่อนโครงการระบบรางร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและทัดเทียมกับประเทศกลุ่มอาเซียนให้ระบบการขนส่งทางรางของไทยมีความก้าวหน้าเทียบเท่าสากล 

นายสุรพงษ์  กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่กรมการขนส่งทางราง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง กำกับดูแลมาตรฐานและระเบียบทางด้านความปลอดภัย การบำรุงทาง และการประกอบกิจการ วางแผนโครงข่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งศึกษาและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งยังมีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมบูรณาการความร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ได้ผลักดันให้ระบบขนส่งทางรางไทยพัฒนาไปสู่การเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศอย่างยั่งยืน เชื่อมต่อระบบการขนส่ง ล้อ ราง เรือ และอากาศอย่างไร้รอยต่อ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อนด้านคมนาคมและการขนส่งทางรางเพื่อกระจายความเจริญทั้งในขตเมืองและภูมิภาคและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศรองรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ สามมารถเข้าถึง เดินทางได้รวดเร็ว สะดวก สะอาด ปลอดภัย ตรงต่อเวลา ราคาเหมาะสม ลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งทางรางที่มีความปลอดภัยสูงสุด