“กรมเจ้าท่า” รุกแผนดันพาณิชยนาวีไทยศูนย์กลางอาเซียน ชงจัดตั้ง “องค์การมหาชน”

ผู้ชมทั้งหมด 623 

“กรมเจ้าท่า” รุกแผนดันพาณิชยนาวีไทยศูนย์กลางอาเซียน ชงจัดตั้ง “องค์การมหาชน” เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการแข่งขันในเวทีโลก

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาพาณิชยนาวี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีแผนเชิงรุกในการปรับปรุงและออก มาตรการในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้สอดรับกับบริบทกิจการพาณิชยนาวีบนสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวที่สอดรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลที่จะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการพาณิชยนาวีฉบับใหม่ การปรับปรุงแผน/ยุทธศาสตร์ ด้านพาณิชยนาวี การปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพาณิชยนาวีโดยตรง

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ…. ที่มีการปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงาน ที่จะทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผน เพื่อพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในกิจการพาณิชยนาวีแบบครบวงจร รวมทั้งมีการปรับปรุงคณะคณะกรรมการภายใต้ร่างกกฎหมายนี้ อีกทั้งเพิ่มเติมมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนให้กิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ให้มีการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพการแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมเจ้าท่าได้เสนอขอให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี(องค์การมหาชน)” ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลชี้แจงตามติคณะกรรมการของสำนักงาน ก.พ.ร.

นายสมชายกล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า ยังได้มีการปรับปรุงแผนและยุทธศาสตร์ด้านพาณิชยนาวี โดยทำการศึกษาและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนากองเรือ พาณิชย์ไทย กิจการพาณิชยนาวีอื่น และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวี 5.ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายธุรกิจพาณิชยนาวีและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การกำหนดยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มอัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศโดยกองเรือไทย ซึ่งจะช่วยให้กองเรือไทยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเวทีโลกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานบุคลากรด้านพาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมี Flagship ที่สำคัญที่เดินหน้าสู่เป้าหมาย การปรับปรุงกฎระเบียบการถ่ายลำและการผ่านแดนทั้งระบบ

การยกระดับมาตรฐานกองเรือพาณิชย์ไทยให้เป็นไปตามการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMSAS การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีและการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมพาณิชยนาวี รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทท่าเรือ การจับคู่เจรจาธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่ง ปรับระบบนิเวศทางกฎหมายมาตรฐานสากล ปรับระบบนิเวศการสนับสนุนทางการเงิน สร้างกลุ่มพันธมิตรในอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ขนส่ง ปั้นบุคลากรด้านขนส่งทางน้ำสู่เวทีโลก และการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศโลจิสติกส์ขนส่ง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อเดินหน้าพัฒนาพาณิชยนาวีของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ….. ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา การแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ปัญหาค่าระวางสูง ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม

การอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำของอาเซียนของคณะอนุกรรมการการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การนำเสนอปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในเวทีการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ หรือ ASEAN Maritime Transport Working Group : MTWG  โดยข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ จะมีการนำเสนอระดับนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมนำมาสู่การปฏิบัติต่อไป