กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งระบบฐานข้อมูลปิโตรเลียม

ผู้ชมทั้งหมด 836 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความมั่นคง ด้านปิโตรเลียม รองรับแผนการจัดหาพลังงานของประเทศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการฐานข้อมูลปิโตรเลียมของประเทศไทย มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการวางแผนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทยเป็นสำคัญ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียม” ภายใต้แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วหรือ “Disruptive Technology”

สำหรับการจัดตั้งระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตรงความต้องการและเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกประเด็น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลแปลงสัมปทาน ข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข้อมูลถ่านหิน ข้อมูลก๊าซธรรมชาติ ที่ถูกทำให้เหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย รวมถึงข้อมูลด้านพลังงานที่อาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเผาก๊าซทิ้ง (Flaring) การจัดทำรายงาน EIA เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Decommissioning) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำรายการทรัพย์สินที่รัฐจะรับมอบ (Asset Management) ต่อไป

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ   เพื่อการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียม”  ที่ตั้งขึ้นมานี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย และวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคนในประเทศ

ทั้งนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เริ่มสร้างฐานข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ มาตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์ (Near Real Time) พร้อมกำหนดมาตรฐานการจัดการข้อมูลการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของประเทศ ในปี 2564 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้งเป้าว่า “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของประเทศ” จะสามารถสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมที่หลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

รวมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Cyber Data Security เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุด