กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ผู้ชมทั้งหมด 373 

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม จาก เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด ผู้ดำเนินงานของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 ณ ชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สำหรับการวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ซึ่งผู้รับสัมปทานต้องยื่นแผนงานการรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งเพื่อขอรับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมเหลือ 5 ปีสุดท้ายตามที่กำหนดในสัมปทาน และภายหลังจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติแผนงานดังกล่าวแล้ว ผู้รับสัมปทานต้องดำเนินการวางหลักประกันการรื้อถอน โดยการวางหลักประกันการรื้อถอนทำให้รัฐมีความมั่นใจว่าผู้รับสัมปทานจะไม่ละทิ้งหน้าที่ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งภายหลังสิ้นสุดการใช้งาน ตลอดจนไม่เป็นภาระแก่รัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน