กัลฟ์ เปิดตัว โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ลงพื้นที่เกาะทุ่งนางดำ ติดตั้งโซลาร์เซลล์

ผู้ชมทั้งหมด 1,002 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต โดยปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงได้ริเริ่มโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นำร่องที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จ.พิษณุโลก และเกาะทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ไฟดำเนินกิจกรรมของชุมชนได้ตลอดวัน

พร้อมส่งตัวแทนวิศวกรจากกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ และความรู้เรื่องพลังงานสะอาดกับคนในชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย SDGs

น.ส.อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ ตัวแทนชุมชนเกาะทุ่งนางดำ กล่าวว่า “ในนามตัวแทนชุมชน ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และมอบแสงสว่างจากแหล่งพลังงานสะอาดให้กับชุมชนทุ่งนางดำ อย่างพื้นที่เล่าเต้งมุมบายใจ ถือเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก ๆ ในเกาะ ทั้งเรียนหนังสือและเรียนรู้จากธรรมชาติ ดีใจที่จากนี้ไปเด็ก ๆ จะสามารถใช้ไฟเรียนหนังสือได้ตลอด และขอบคุณตัวแทนพนักงานกัลฟ์ที่มาให้ความรู้ที่ดีมาก ๆ กับคนในชุมชนในครั้งนี้ค่ะ ชุมชนเราจะใช้และรักษาแผงโซลาร์เซลล์ดี ๆ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้นานที่สุดค่ะ”

โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ด้วยการใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ เน้นพื้นที่สาธารณะและศูนย์รวมชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานและประกอบกิจกรรมของชุมชนได้ เช่น พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อใช้ตู้เย็น เพื่อเก็บรักษายาและวัคซีน หรือโรงเรียนสามารถใช้ไฟทำการเรียนการสอนต่อได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

นอกจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์และให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดแล้ว ทางกัลฟ์และชุมชนทุ่งนางดำยังได้ร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดทุ่งนางดำ โดยมีตัวแทนพนักงานกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับคนในชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างชุมชนสีเขียว นับเป็นการตอกย้ำพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน