กลุ่มปตท.พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล

ผู้ชมทั้งหมด 940 

กลุ่มปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด  “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก ซึ่งกลุ่ม ปตท. ยังคงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ พร้อมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันของกลุ่ม ปตท.  

สำหรับการจัดงาน PTT Group CG Day ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ยังคงต้องขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรและการพัฒนาธุรกิจ (Partnership and Platform) การผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ การนำนวัตกรรมและดิจิทัลในทุกมิติ         ของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Technology for All) และที่สำคัญคือ การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Transparency & Sustainability)

ทั้งนี้ การดำเนินงานขององค์กรจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบริหารและการจัดการองค์กรอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ หรือ ESG คือ E-Environmental, S-Social และ G-Governance & Economics โดยดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ได้แก่ ประเทศ ภาครัฐ  พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน PTT Group Way of Conduct เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “CG กับการขับเคลื่อนองค์กรในวิถีชีวิตใหม่” โดย CEO กลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานสากล

สำหรับบทบาทของ IRPC ที่มีต่อนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ ด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของโลก (Good Corporate Citizenship) การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่กำหนดโดยภาครัฐ และการเป็น Role Model หรือต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น คู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 บริษัท ประกอบด้วย PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, GPSC  และ OR รวมทั้งได้เชิญตัวแทนเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น  ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น