กัลฟ์ฯ เข้าลงทุน โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.เชียงใหม่ 9.5 MW

ผู้ชมทั้งหมด 849 

กัลฟ์ฯ ส่งบริษัทลูกเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน CM WTE จ.เชียงใหม่ ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ คาดใช้เวลาก่อสร้างเสร็จใน 3 ปี พร้อมขายไฟให้ PEA ลั่นสนองนโยบายรัฐส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ลดโลกร้อน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (“Gulf Renewable Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับนักธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของบริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด (“ALL WTE”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด (“CM WTE”) ซึ่งได้สิทธิจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (“อบจ.เชียงใหม่”) ในการบริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน CM WTE (“โครงการฯ”) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 9.5 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 650 ตันต่อวันจาก อบจ.เชียงใหม่ โดยมี รายได้จาก 2 ส่วน คือรายได้จากบริการกำจัดขยะด้วยวิธีการคัดแยกและฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่ง โครงการฯ มีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังจากได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนดังกล่าว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ และ เป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการจัดหาบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสู่ พลังงานสะอาด ภายหลังการประชุม COP26 ที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ โดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ