กัลฟ์ โชว์โมเดลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ส่งเสริมไอเดียปลูกข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ผู้ชมทั้งหมด 1,244 

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ริเริ่มโครงการแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี และพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรบนพื้นที่ 42 ไร่ เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย โดยกัลฟ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดให้เป็นโครงการต้นแบบ เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนรวมถึงขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรต่อไป 

ในปีนี้ กัลฟ์ ได้นำพันธุ์ข้าวทางเลือกอย่างพันธุ์ กข71 มาปลูกบนพื้นที่แปลงนาสาธิตฯ โดยพันธุ์ข้าวชนิดนี้มีลักษณะเด่นมากมายด้วยกัน อาทิ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วัน ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี คุณภาพสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวร้อยละ 53.2 สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ สามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการปลูกข้าวอายุสั้น สำหรับปลูกในพื้นที่น้ำท่วมในฤดูนาปี และพื้นที่ที่มีน้ำจำกัดในฤดูนาปรัง นอกจากนี้ข้าวพันธุ์นี้ยังมีน้ำตาลน้อย เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำตาลได้อีกด้วย ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแปลงนาสาธิตฯ จะนำไปมอบให้กับชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการแปลงนาสาธิตฯ

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสมดุลในสามมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงพันธกิจในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าต่อไปในอนาคต