การบินไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างนิเวศสื่อที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย

ผู้ชมทั้งหมด 6,645 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้มี นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด  และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างการบินไทยและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการผลิตและนำเสนอความรู้ สาระประโยชน์ สร้างการรับรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่ผู้โดยสาร ตลอดจนการสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ระหว่างกัน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางบิน ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับมอบวีดิทัศน์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้โดยสาร ผ่านสื่อสาระบันเทิงบนเครื่องบิน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ