การบินไทนเสนอข้อมูลต่อศาลล้มละลายกลางเพิ่ม

ผู้ชมทั้งหมด 1,040 

การบินไทยเสนอข้อมูลและนำพยานเข้าเบิกความต่อศาลล้มละลายกลางตามที่นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นวันที่ 2 หวังศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนในเร็วๆ นี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย เป็นวันที่ 2 โดยการบินไทยมอบหมายให้นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของการบินไทย เป็นพยานผู้ให้ถ้อยคำแก่ศาล ในประเด็นความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของการบินไทย และสถานการณ์ทางการเงินที่ขณะนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้ โดยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผู้คัดค้านเอง ก็ยอมรับโดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ในภาพรวมเห็นว่ากระบวนการไต่สวนคำร้องในวันนี้เป็นไปโดยราบรื่นและมีแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ มีเจ้าหนี้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด ได้ถอนคำคัดค้านที่ขอเสนอผู้ทำแผนร่วมออกไปแล้ว จึงไม่มีประเด็นเรื่องผู้ทำแผนร่วมให้ต้องพิจารณาอีกต่อไป

ทั้งนี้ หากกระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้นและศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอ กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือจะนำเอกสารมาที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อที่การบินไทยและกรมบังคับคดีจะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ โดยการบินไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ต่อไป ซึ่งเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือนนับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ดี ในส่วนของลูกค้าที่ขอคืน ค่าบัตรโดยสาร (Refund) นั้น นายชาญศิลป์ฯ ยังคงเน้นย้ำว่า การบินไทยมีนโยบายที่มุ่งมั่นจะอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิของลูกค้าในการได้รับคืนค่าบัตรโดยสารอย่างเต็มที่ โดยคณะผู้ทำแผนได้หารือกันเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดส่วนนี้ไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการบินไทยไม่ประสงค์ให้ลูกค้าทุกท่านต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อกรมบังคับคดี

นอกจากนี้ หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผน ที่การบินไทยเสนอในเร็ววันนี้ การบินไทยคาดว่าจะสามารถเชิญเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำ
แผนฟื้นฟูกิจการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป

การบินไทยขอให้เจ้าหนี้ทุกรายมั่นใจว่า หากศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผน ในระยะเวลาอันใกล้ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้ทุกราย เพราะการบินไทยจะสามารถเริ่มต้นแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินได้โดยเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ที่ยินดีให้การสนับสนุนแก่การบินไทย นอกจากนี้ นายชาญศิลป์ฯ ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยที่ยังเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด แม้ว่าขณะนี้การบินไทยจะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และอยากขอให้เชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่และจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย